ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10, 2011

ನಾನವಳಲ್ಲ..​!

ಮತ್ತೇ ಬಾರದಿರು ಒಲವೇ                        
ನಾನವಳಲ್ಲ..!

ಮರೆತು ಹೋದ ನೆನ್ನೆಗಳ
ನೆನಪು ಮಾಡಲು
ಸುರುಳಿ ಸುತ್ತಿಟ್ಟ ಅಂಧಕಾರದ
ಉರುಳು ಬಿಚ್ಚಲು
ತೊಟ್ಟಿಕ್ಕಿರುವ ಹನಿಯ
ಕೋಡಿ  ಹರಿಸಲು
ಕಾರಿರುಳ ಗರ್ಭದ, ಪುಟಗಳ
ತಿರುವಿ ಹಾಕಲು
ಬಾರದಿರು...ನಾನವಳಲ್ಲ..!

ಎಲ್ಲಾ ಮರೆತ್ತಿದ್ದೇನೆ ನಾನು..!
ನೆನ್ನೆಗಳು - ನಾಳೆಗಳು ನನ್ನಲ್ಲಿಲ್ಲ..
ನವ ವಸಂತಕ್ಕೆ ಹಿಂದಣ
ಬವಣೆಗಳು ಕರಗಿವೆ
ಹಳೆಯದೆಲ್ಲ ಕೊಡವಿ
ನವ ವಧುವಾಗಿದ್ದೇನೆ...ನವ ಬಾಳಿಗೆ


ಕೈ ಮುಗಿವೆ
ಮತ್ತೇ ಬಾರದಿರು
ನಾನವಳಲ್ಲ...!!