ಆಗಸ್ಟ್ 8, 2012

ಅಂತರಂಗದ ಪುಟಗಳು..


ಅಂತರಂಗದ ಪುಟಗಳು ಹಾಗೆಯೇ..!!
-ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ..

ಕಟ್ಟಿ ಕೂಡಿ ಕಳೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ 
ನೂಕು ನುಗ್ಗಲು ದೂಕಿ ಹೊರಡುವುದಿಲ್ಲ
ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಬೇಡುವುದಿಲ್ಲ.
ನೆನಪುಗಳ ನಾವೆಯಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಪಯಣ
ಉಬ್ಬಿದ ಕೊರಳ ಸೆರೆಗೆ ಉಸಿರ ಸಾಂತ್ವನ 

ಅಂತರಂಗದ ಪುಟಗಳು ಹಾಗೆಯೇ...!
-ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ...

ಬೇಕು ಬೇಡಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಇಲ್ಲಾ
ಮೌನದ ಪರಿಧಿಯೊಳಗೆ ಮುಚ್ಚಿಕ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ
ಭಾವದ ಅಲೆಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತಾನು ಬಡಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ
ಹಿರಿದು ಕಿರಿದುಗಳ ಬರಿದಾಗಿಸುತ್ತದೆ
ಹೃದಯದ ತುಮುಲಕ್ಕೆ ಅಟಮಟಿಸುತ್ತದೆ.

ಅಂತರಂಗದ ಪುಟಗಳು ಹಾಗೆಯೇ..!!
-ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ..