ಮಾರ್ಚ್ 29, 2013

ಹನಿ ಹನಿ ಇಬ್ಬನಿ..

1.ನಿನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನೂ
ಕಿವಿ ಬಾಯಿ ಇಲ್ಲದಂತೆ
ಸಹಿಸಿದ್ದೆನೆಂದರೆ
ನೀನು, ನನ್ನ ಅಹಂಗಿಂತ
ಹೆಚ್ಚು ಅಂತಲೇ ಅರ್ಥ. 


2.ಅಮ್ಮನ ಹುಡುಕುವ ಭರದಲ್ಲಿ
ರಾತ್ರಿಗಳೆಲ್ಲಾ ಅಮ್ಮನೇ ಹೇಳಿದ
ಅವನೊಂದಿಗೆ ಕಳೆದಿದ್ದೇನೆ
ಈಗ ಅವನೂ ಮೋಡಗಳೊಂದಿಗಿನ
ಸರಸದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮರೆದಿದ್ದಾನೆ
ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಅಮ್ಮನಂತೆಯೇ..!

 
3.ಮತ್ತೆ ನಾನು ನನ್ನೊಳಗನ್ನು 
ಹರವಿಟ್ಟು ಬೆತ್ತಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ
ನಿನ್ನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಎಂಜಲಾಗುವುದಕ್ಕಿಂತ
ನನ್ನೊಳಗೆ ಸುಡುವ ಬೆಂಕಿಯಾಗುತ್ತೇನೆ. 


4.ಮಲಗಿದ್ದ ಕನಸುಗಳು
ಇರುಳ ಕತ್ತಲೆಯ ಭಯಕ್ಕೆ
ದಡಕ್ಕನೆ ಎದ್ದು ಬಿಕ್ಕಳಿಸುವಾಗ
ನಾನಿದ್ದೆನೆಂಬಂತೆ
ಮುದ್ದಿಸುವುದು ಮತ್ತದೇ ಇರುಳು.

 

5.ಬದುಕಿನ ಅರ್ಥವನ್ನು
ನಿನ್ನೊಳಗೆ ಹುಡುಕಲು
ಹೊರಟವಳ
ಮನದೊಳಗೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡು
ಬೆಳಕಾಗಬಾರದೇ..?


6.ಒಳಗಿನ ಒಲವ ನಂಟುಗಳು
ಕಳಚಿ ದೂರವಾಗುವಾಗ
ದೂರದ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು
ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವ ಧೈರ್ಯ
ನಾ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.

 

7.ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಿಂದಿದ್ದ
ನಿನ್ನ ಛಾಯೆಯ ನೆರಳಲ್ಲೇ
ಬದುಕು
ಮಗ್ಗಲು ಬದಲಿಸಿದ್ದು.


8.ತಬ್ಬಲಿಯೊಂದು
ದಾರಿಹೋಕರತ್ತ
ದೀನದೃಷ್ಟಿ ನೆಟ್ಟು ಕುಂತಿತ್ತು
-ಯಾರೊಬ್ಬರಾದ್ದದಾರೂ
ಪ್ರೀತಿ ತನ್ನ ತಬ್ಬಲಿ ಎಂದು.


9.ಹಸಿ ಹಸಿ ಕಿತ್ತು
ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತ
ಸುಟ್ಟು ತಿನ್ನು
ಆಗ ಅರೆಬರೆ ಜೀವವೂ
ಇರುವುದಿಲ್ಲ.


10.ನರಳಿಸಿ ಮುಖವರಳಿಸಿಕೊಂಡು
ತೃಪ್ತಿ ಪಡುವವರು
ಇದ್ದರಾದರೆ
ನಾನು ನರಳುವಿಕೆಯಲ್ಲೇ
ಅರಳುತ್ತೇನೆ.